ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ <Download> 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    1.1 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น <Download>
    1.2 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร <Download>

2.บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง < Download >
   2.2 การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน < Download >

3. การพัฒนาบุคลากร
    3.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น < Download >
  3.2
แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อในการฝึกอบรม < Download >

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุุคลากร
     4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล < Download >
     4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง < Download >

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ < Download >
   5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล < Download >
   5.2 การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการให้ออกจากราชการ < Download >
    5.3 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของพนักงานเทศบาล
< Download >

แชร์ :

Comments are closed.