ระบบบริการประชาชน ONLINE

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้
1.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
2.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
3.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
4.การชำระภาษีบำรุงเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ