ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ

0

รถบรรทุก (ดีเซล) -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลนาหัวบ่อ-ตำบลพอกน้อย สายเลียบคลองชลปะรทาน R-9L-2L -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 -> คลิกอ่าน..


โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทางลัดขึ้นถ้ำขาม ถนนสายหนองไผ่-นาสาวนาน หมุ่ที่ 17-11 โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนโคมไฟแอลอีดีถลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 96 ชุด -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ -> คลิกอ่าน..


โครงการพัฒนาท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้า OTOP โดยการก่อสร้างอาคารสินค้า OTOP -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลนาหัวบ่อ-ตำบลพอกน้อย สายเลียบคลองชลประทาน R-9L-2L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเรือ สายป่าช้า-นานายชัยณรงค์ ไชยตะมาตย์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๒๓๖๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 สายเลียบคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ สายนานกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคันห้วย บ้านกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาหัวบ่อ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓- ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดโพธิ์คำ) ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคันทางบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองกุงไปหนองสะโน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ-๑๕๘๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนาดี หมู่ที่ 14 ถนนซอยหน้าบ้านนายสนาม เหลาแตว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านนายสวรรค์ ก้อนตาล ถึงวัดโพธิ์คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 ถนนซอยหน้าบ้านนายธนพร เครือตาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู๋บ้าน จากระบบประปากุดยาง บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 ไปบ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างต่อเติมห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 สายหน้าบ้านนายอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนาดี หมู่ที่ 16 ข้างวัดแจ้งแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา (ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนางกมลวรรณ์ การุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๒๔๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายหน้าวัดจินดามณี บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบสายเลียบคลองชลประทาน R-12L บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ เขต 1 หมู่ที่ 1,2,4,8,9,10,12,15,18 เขต 2 หมู่ที่ 3,5,6,7,11,13,14,16,17,19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 1 ปี การศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมทางชำรุดพร้อมวางท่อ PVC บ้านนาดี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเสื้อกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทางลัดขึ้นถ้ำขาม ถนนสายหนองไผ่-นาสาวนาน หมู่ที่ 17-11 โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 96 ชุด โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-6038 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ถนนหน้าบ้านนายอดุลย์ โคตรวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 สายข้างบ้านนางกัลยากร การุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 สายบ้านนายสงวนศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 สายข้างบ้านนางกัลยกร ต่อจากจุดเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๔๒๔๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการแบบเหมาจ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนคร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๖ และสำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 สายแยกบ้านยายปรีดา-บ้านนางอรทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำหน้าเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเด็ก 30 คน จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างต่อเติมโครงหลังคารถโดยสาร พร้อมเบาะนั่งพนักพิง บันไดขึ้นลง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต- ๘๑๖๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเตรียมการรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาเครื่องเล่นตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมกราคม 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขยายท่อเมนต์ประปาห้วยกุดยางเชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ถนนเชื่อมบ้านนาดี หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 บ้านนายเนื่อง การุญ-นางกอง สุนันธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 สามแยกวัดโนนสวรรค์ถึงศาลาริมคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายชัยวุฒิ ไชยตะมาตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


วัสดุตามโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาฯ -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการลงดินลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุโครงการฝึกออบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและน้ำมันเขียวจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมายานพาหนะไปรับ-ส่ง ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 ถนนสายคลองชลประทาน-สวนนายวิเชียร สองสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ 16 ถนนสายลัดคลองชลประทาน R-9L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 ถนนสายลัดคลองชลประทาน-บ้านสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดขบวนแห่วิถีชีวิตชาติพันธ์ชนเผ่าภูไท ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำ ประกอบขบวนแห่วิถีชีวิตชาติพันธ์ุเผ่าภูไท ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖5 ประจำเดือนธันวาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ถนนสายทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 สายหน้าบ้านนายอรุณ การุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3,13 ถนนจากสี่แยกฉางข้าว บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3,13 ถึงหน้าบ้านนายนักรบ ไชยตะมาตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคันห้วยทรายนาหนองจาน บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 และปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยไผ่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดำดำ หมู่ที่ 2 ถนนสายหน้าบ้านนายชัยวิชิต แก้วปัดชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าบ้านนางมณีทอง ปัญญาประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าบ้านนางคำแสน พิทักษ์กุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายสาคร คำทะเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายหน้าบ้านร้อยตรีสมาน ปิยะแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง (คุ้มโนนแต้) หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 สายป่าช้าบ้านนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างป้ายโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีพราหมณ์ โครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนาน สายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างทำความสะอาดรอบบริเวณการจัดงาน โครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนาน สายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดนิทรรศการตำนานพระธาตุภูเพ็ก โครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม โครงการ จัดงานภูเพ็ก ผ้าครามตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง สำหรับการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลนาหัวบ่อหลังเก่าเป็นห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างต่อเติมห้องทำงานกองช่าง กองการศึกษา บนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ชั้น 2 และอาคารห้องทำงานกองสวัสดิการเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลนาหัวบ่อหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 และปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือลัดห้วยลี้ผี หมู่ที่ 18 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองปลาดุกลัดห้วยลี้ผี บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบัวห้วยทราย - ตอเรือ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนานายสุบรรณ การุญ บ้านหนองไผ่่น้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนานายสง่า พิทักษ์กุล บ้านนาดี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายทางเข้าดอนปู่ตา บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างลานมัน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างร้านหนองไผ่ค้าวัสดุ บ้านหนองไผ่่น้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างบ้านนายภุชงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างบ้านนายประวิน การุญ บ้านหนองไผ่่ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างดอนปู่ตา บ้านนาดี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับแน่นถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อจำนวน 5 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลาดบกลัดออกหนองคำเจ็ดบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำโดยการขุดลอกตะกอนดินพร้อมตกแต่งคัน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยลี้ผี-สำนักสงฆ์ถ้ำผาจันทร์ บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคันฝายห้วยลี้ผี (ดอนกลาง) บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายข้างวัดแจ้งแสงอรุณ บ้านนาดี หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 และคันฝาย บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่องสำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่าง 19 กันยายน ? 31 ตุลาคม 2565) ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมฌาปนสถานบ้านบัวห้วยทราย (เมรุบ้านบัวห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6038 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 สายหอประปาลูกบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 สายลัดคลองชลประทาน-บ้านสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต-8165 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัดสุดไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมฝายและลำห้วยชำรุดบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 สายลัดออกนาคันซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 รายนายถิ่นภูไทย หารเขมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานดำเนินงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมายานพาหนะไปรับ - ส่ง ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓- ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมาสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างป้ายศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในตำบลนาหัวบ่อตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน และการสรุปผลการดำเนินงาน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างทำศูนย์รวบรวมขยะอันตรายพร้อมป้ายศูนย์รวมรวมขยะอันตรายและวิธีการกำจัดขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านจากระบบประปาสระหลวง บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการขุดร่องระบายน้ำระบบประปาดอนปู่ตา บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (กรณีชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (กรณีชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อทรายอะเบท 1% เอสจี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย ประจำปี พ.ศ.2565 (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุในการรับ - ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการติดตั้งหอถังประปา บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 (ศาลาประชาคม) และโครงการติดตั้งหอถังประปาบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อทรายเทมีฟอส 1% เอสจี (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้ม และคลอรีนแบบเกล็ด 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ยประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน -กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2565) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต-8165 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 รายนางสาวภานุดา มุงคุณ หมู่ที่ 17 -> คลิกอ่าน..


ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มจุ๋ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 และบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ-1587 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต 8165 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และสำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่าง 1 มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ จุดที่ตั้งประปาขนาดใหญ่มาก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ บ้านนาดี หมู่ที่ 7,14,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๒๓๖๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๐๐๓ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย-509 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขุดวางท่อน้ำดิบเข้าหนองประปาห้วยกุดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 3 จุด และซ่อมแซมฝายน้ำล้น 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ กรณีเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๐๓๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายเชื่อมระหว่างตำบลนาหัวบ่อกับตำบลพอกน้อย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมโซฟาและเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-2360 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อล้อรถเข็น ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องฉีดน้ำและเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภูมิ แบบถังค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อนั่งร้านเหล็กพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านใหม่ทั้งหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำ ห้วยทรายตอนบน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 สาย หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 18 1) สายอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ 2)สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน 3) สายภูน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าค่าบริการต่ออายุการใช้พื้นที่เว็บไซต์่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการ รื้อถอน ย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SaijoDenki ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหัวฉีดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์)จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเตียงปฐมพยาบาลครบชุด จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน 4 ฟุต จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 40 ตัว สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2,9,12,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6,7,14,16,19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอประปาลูกบอล บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาดุกบ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำภู ไชยตะมาตย์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดบ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 กรณีปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน 2564 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการอบรมในโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ ม.1 ม.4 ม.8 ม.10 ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงเริ่มได้ที่วัยเด็ก โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการโรงเรียนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมารื้อถอน ย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค ชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (ชุด PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาดี - ไร่ ทางเชื่อมแยกคลองชลประทานถนนลาดยางกับคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชนเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านภูเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานตามโครงการ 2 ท่า 3 สัมผัส ดูแล และเผ้าระวังสตรีไทย จากมะเร็งเต้านมเครือข่ายสตรีนาหัวบ่อ (โครงการตามระราชดำริด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ-4248 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว,ทรายกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 17 ? 31 พฤษภาคม 2564 และอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมท่อระบายน้ำดิบเช้าบ่อน้ำดิบ โดยการขุดวางท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบประปาหนองคำเงินและประปาดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขุดวางท่อเมนต์ประปาห้วยกุดยาง บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำยากำจัดแมลงไซเพอร์การ์ด 250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อทรายอะเบท ๑% เอสจี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-2360 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ห้องประชุมกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ห้องคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนายสมเกียรติ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.สายข้างวัดศรีจันทร์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ต้นไม้เพื่อใช้ประดับตกแต่ง ณ บริเวณสถานที่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จ -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงคณะผู้เตรียมการรับเสด็จจากส่วนราชการ ต่างๆ ในระดับจังหวัดระดับอำเภอและประชาชนที่มาเฝ้ารอรับ-ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จและประชาชนที่มาเฝ้ารอรับ - ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อพรมปูพื้นห้องประทับเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อขวดบรรจุน้ำพร้อมฝา เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อธงตราสัญลักษณ์ อ.ก. เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน 2564 และนมปิดภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายร่มชาติไปนานายสุบรรณ และสายหนองบัว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนยางนายคำสอน -นานกเขียน และสายนากอยนานายสาคร หมู่ที่ 3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองซอยนานายทองไข่ และถนนสายข้างป่าช้าหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาล EMS ขนาดกลาง และเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุแบบพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (ค่ารายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเกี่ยวกับโครงการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุแบบพิมพ์สำหรับงานเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อซัมเมอร์ส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสำหรับรองรับสถานการณ์ ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสำหรับการดำเนินงานของกองช่าง เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ายโครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำชั้นเก็บของ เก็บวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวของสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างต่อเติมห้องประชุมสภาเป็นห้องทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุเป็นห้องกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต 8165 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลัดคลองชลประทานบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กคุ้มโนนสวรรค์ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตภายในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในงานราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้ม และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันเผ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างฝายประชารัฐวิถีประชารัฐ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อใบเสร็จรับเงินประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6003 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางจุฬารัตน์ ฟอร์รอย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 สายนาคำขี้มด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการขยายถนนทางไปป่าช้า บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอเรือ-สูงเนิน บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้น บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยทรายบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางร่วมทางแยก บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองปลาดุก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางจุฬารัตน์ ฟอร์รอย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูปหมาน้อย ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาดี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 สาย ถนนลูกรังสายโนนเรือ-นาสาวนาน , ถนนสายศาลาประชาคมหนองเม็ก , ถนนสายฝายตาดแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อป้องกันการรุกล้ำแนวเขตอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดหาการแสดงศิลปะพื้นบ้านขบวนฟ้อนรำประกอบกลองยาว พร้อมริ้วขบวนแห่โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามบันทึกกองการศึกษา ที่ สน 57604/341 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดขบวนแห่วิถีชาติพันธ์เผ่าภูไท ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมายานพาหนะไปรับ-ส่งโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการแบบเหมาจ่ายจัดศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้มใสก้อน เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อถังขยะแบบมีผาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ ประปาดอนปู่ตา บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการขุดสระพักตะกอนน้ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาเวทีกลาง เพื่อประกวดธิดาภูเพ็ก และเดินแบบกิตติมศักดิ์ ตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมน้ำมันและรถขนส่ง ขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุค ตามโครงการจัดงานภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน R-9L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณจัดงาน โครงการจัดงาน ภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.