ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กองการศึกษา

0

บุคลากรและคณะครูกองการศึกษา

นางสาวสุจริตา ลักขณานุกูล (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางสาวประภัสสรณ์ ศูนย์จันทร์ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

นายสกลจิต จันทร์วิภาค (นักสันทนาการปฏิบัติการ)

นางสาวนิตยา ไกยพาย (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นางจันทนา หนองนา (ครู ศพด.วัดโพธิ์คำ)

นางเนตรสุณีย์ จุลนีย์ (ครู ศพด.บ้านหนองไผ่)

นางวิลาสินี การุญ (ครู ศพด.บ้านหนองไผ่)

นางจันทนา ไชยธรรม (ครู ศพด.วัดศรีจันทร์)

นายเก็จไพฑูรณ์ ทองเกลี้ยง (ครู ศพด.นาสาวนาน)

นางสาวมนันยา จันทร (ครู ศพด.วัดโพธิ์คำ)

นางสายชล การุญ (ครู ศพด.วัดศรีจันทร์)

นางสาวบูระพา การุญ (ครู ศพด.นาสาวนาน)

นางสาวพรสุดา วงค์จันดี (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวกัลยาณี บุญศรี (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวชนากานต์ ปัญญาประชุม (ผู้ดูแลเด็ก)

นางอัมรินทร์ แสนท้าว (ผู้ดูแลเด็ก)

นางวัฒนา เสนสุข (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวกมลวรรณ งอยภูธร (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวมะละภร มณีวรรณ (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเบญจพร ทองเกลี้ยง (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

แชร์ :

Comments are closed.