ผู้เขียน ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

การขับเคลื่อนจริยธรรม

                                                  การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566       – คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม <Download>      – แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความ…

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  – ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร <Download> – ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา <Download> – ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้าง <Download…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

No gift policy

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ขอความร่วมมือ No gift policy  งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร https://www.nahuabo.go.th/wp-content/uploads/2023/04/no-gift-policy.pdf