เรียกดูข้อมูล: กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมสถานที่เปิดภาคเรียน

วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้นำได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนและเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขได้เข้าพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเป…

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

จัดทำสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำได้จัดเตรียมสื่อการเรียนสำหรับเด็กเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญญัติ

การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญญัติ       – ประจำปี พ.ศ.2563 < Download >