เรียกดูข้อมูล: กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กิจการประปา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.ค. 2565 << คลิก >>     – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ส.ค. …

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

รายงานผลแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผผลการใช้พลังงาน

-รายงานผลแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผผลการใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

การบริหารจัดการลดพลังงานของหน่วยงาน

-มาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ -รายงานผลแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผผลการใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมสถานที่เปิดภาคเรียน

วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้นำได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนและเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขได้เข้าพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเป…

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

จัดทำสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำได้จัดเตรียมสื่อการเรียนสำหรับเด็กเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้