ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

– ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ  พนักงาน  เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง < Download>
– ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม
 พนักงานส่วนท้องถิ่น < Download>
– ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร <Download>
– ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา <Download>
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้าง <Download>

แชร์ :

Comments are closed.