ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

สำนักปลัดเทศบาล

0

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสายพิน ธิวะโต (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นางสุภาวดี โยตะสิงห์ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

สิบเอกพงษ์พิพัฒน์ มาลีลัย (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

นางสาวสิริมนต์ การุญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นายอดุลย์ ปากหวาน (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ)

นางสาวณฐมน อุปพงษ์ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางอลิษา จันนามวงค์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายศิริ ทองเกลี้ยง (พนักงานขับรถยนต์)

นายธวัชชัย แสนหูม (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

นายฉัตรดนัย ภูรัพพา (นักการภารโรง)

นายสัญลักษณ์ อุตศาสตร์ (คนงานทั่วไป)

นางสาวณัฐมน สิงห์พรมมา (คนงานทั่วไป)

นางทัศนีย์ ทองไชย (แม่บ้าน)

นายอนุชิต การุญ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ :

Comments are closed.