เรียกดูข้อมูล: เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
0

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พระราชบัญญัต…

เกี่ยวกับเรา
0

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กําหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี…