ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กองคลัง

0

บุคลากรกองคลัง

นางสิรียา งิ้วเมือง (ผู้อำนวยการกองคลัง)

นางนันทนา ชูพันธ์ (หัวหน้าฝ่ายบิหารงานคลัง)

นายกิตติชัย เหลาแตว (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)

นางศิรินทิพย์ วงค์ผาบุตร (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

นางสาวยุพิน คำทะเนตร(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

นางวรินทร์ดา ศรีสุข (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

นางสาววรีรัตน์ เทพวงษา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

นางสาวจุฑาธิป โกสิงห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

นายกูลชนัตต์ ขจรเพชร (คนงานทั่วไป)

นายยุทธยา เหลาแตว (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

แชร์ :

Comments are closed.