เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพและนันทนาการ

ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลนาหัวบ่อ กำหนดจัดให้มีการอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพและนันทนาการในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดี-หนองไผ่ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบล…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝั่งทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ พนักงาน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานเทศ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร ประจำปี 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร ประจำปี 2566 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยมีวัตถุประส…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชุมประชาคมในระดั…