ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0
รายการหนังสือ
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1306 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1323 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1317 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1318 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1307 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1324 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1313 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1310 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/189 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว93 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำนักงานศาลปกครองกำหนดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail address ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/190 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1299 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1285 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1275 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1291 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1293 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1292 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1287 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1233 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1286 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1284 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1280 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1259 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1276 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1276 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1266 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1272 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1262 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1271 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1268 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1270 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1269 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1253 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1254 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3448 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1255 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1249 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

[สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว1252 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1248 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1247 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1244 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว91 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1231 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1246 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/8039-8048 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1240 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว92 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1234 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3402 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1230 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1229 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1213 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1228 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1225 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการ Thailand Rabies Awards 2021

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3364 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1224 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กปต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.1/ว1217 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1223 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1221 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1222 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

[สรุปผลฯ]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว85 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7914-7964 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1203 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปขอสั่งการการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1193 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1214 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1207 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1161 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1206 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1201 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1202 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)

[QR Code] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1200 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/180 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1194 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1191 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1190 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1169 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1166 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1184 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1181 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1182 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์ระบบ (เพื่อนครอบครัว : Family_ine)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/471 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1176 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1160 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1163 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1174 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1167 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1173 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1172 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1156 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว58 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3237 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต อปท. พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท. พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3226 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การติดตามการตอบแบบฟอร์มการสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1146 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1162 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1139 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1157 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1137 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1155 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1149 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1144 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1150 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเร่งรัดการบรรจุแผน/โครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1152 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3219 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิถีศึกษาแบบออนไลน์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1149 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3218 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1143 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1111 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1109 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1135 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1120 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1129 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลภาพรวมจังหวัดตามแบบรายงานข้อมูลภาพรวมจังหวัดตามแบบรายงานที่กำหนด

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1113 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว3050 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1131 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว53 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว54 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว1097 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1127 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1124 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง อปท.ที่มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษารายงานการดำเนินการตามแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (17 พ.ค.-10 ก.ค. 2564) โดยสแกน OR Code

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1117 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.7/ว1110 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1095 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1106 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1107 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1105 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรอกแบบสำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1103 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1100 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1098 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1099 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว79 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอส่งข้อมูลสถานะการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1091 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1089 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1064 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1070 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอส่งข้อมูลสถานะการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1072 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7402-7422 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1073 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1085 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1088 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1060 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7326-7401 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[แนวทางฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1079 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2993 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 6-7

[รายชื่อ รุ่น 7] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1071 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1069 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1056 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชี้แจงเหตุผล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1065 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1078 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1059 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1048 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว1055 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ/นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและสุราแบบบูรณาการ best practice ของภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและการดำเนินงานในระดับจังหวัด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1046 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1049 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1027 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

จัดงานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1042 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1039 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

[แบบจังหวัด] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1045 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1047 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและถ่ายทอดเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในกลุ่มเป้าหมายสำคัญในระดับพื้นที่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1041 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1035 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท0801.1/160 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1038 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/6818, 6819 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1030 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1032 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1031 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1028 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1011 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1010 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1014 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1013 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1003 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1006 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว70 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

[เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1004 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว999 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว974 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6456-6531 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว996 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว989 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว990 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว991 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2762 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว985 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว984 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว946 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว979 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6145 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6146-6218 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6295-6356 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6141 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6219-6294 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว960 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว970 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว973 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว972 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว965 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว966 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2719 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว971 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2720 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว967 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว950 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/151 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/152 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/148 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอแจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสารถึงสภาวิศวกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/149 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/150 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว956 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว957 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว953 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว949 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2702 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว948 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว931 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว947 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคราวประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว49 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว938 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว933 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว932 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว936 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว50 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว930 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว924 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว926 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว906 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

(ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว919 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว916 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว920 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว923 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว927 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว922 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว913 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว912 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว5940 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว918 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอแจ้งที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/139 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สศค. แจ้งการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/138 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2536 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2537 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/574 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว905 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5871-5874 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว904 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว903 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งช่องทางส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : อก 0301/ว4919 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว885 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว886 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว65 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งช่องทางการส่งหนังสือ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2525 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดส่งหนังสือราชการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2495 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว893 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว894 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ ?รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ? เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว901 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว895 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรับหนังสือราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : นร 1007.1/18 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว61 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/127 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/129 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/126 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/125 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว888 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว884 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว887 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการดำเนินการโครงการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรมพลศึกษาแจ้งช่องทางการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/121 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/122 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5505-5528 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5464-5467 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม] [แบบรายงานการแต่งตั้งทีมประเมิน] [แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว862 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว855 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน ? องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว857 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว856 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว847 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5529-5601 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว879 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว874 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว867 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว876 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว864 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว871 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5360-5435 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว872 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว861 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว850 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/120 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/123 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอส่งตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งใน อบจ. พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบต. พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว866 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว848 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท ๐๘๐๘.๒/ว 842 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

[ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ] [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ]

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว838 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2343 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว836 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว803 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว804 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 808.3/ว823 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว828 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว825 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว815 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/115 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การยางแห่งประเทศไทยแจ้งการส่งเอกสารผ่านช่องทางที่กำหนด

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/116 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว827 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว822 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/114 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2308 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5140-5215 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.1/ว816 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว791 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว813 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563

[ข้อแนะนำ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว807 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

วิธีการนำส่งหนังสือหรือเอกสารของสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : สกมช 0001/127 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว805 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว808 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว812 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว801 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว809 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกาา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว796 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว778 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว802 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว793 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว798 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว798 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว795 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว795 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว770 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว770 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว797 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2250 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

วิธีการนำส่งเอสารของสำนักเศรษกิจการเกษตร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : กษ 1301/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

วิธีการนำส่งเอสารของสำนักเศรษกิจการเกษตร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : กษ 1301/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว776 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว790 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/783 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ? 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.9/ว779 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว782 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว777 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว772 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว771 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว753 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว762 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว761 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4897-4942 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว760 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว757 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2042 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว751 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว747 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว741 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4733-4808 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว738 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว729 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว739 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว737 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4820-4864 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว728 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

[เอกสาร file word] [สรุปผลการประชุม]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว53 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว723 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว724 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว719 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2043 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว17 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว717 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว711 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ข้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว718 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว714 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว716 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว715 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว709 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว699 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว703 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4

[ตารางอบรมฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว706 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว32 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1959 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว52 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว698 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว694 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4395-4456 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว661 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการสร้างโรงงานการจัดทำปุ๋ยจากผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว677 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว682 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว684 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว655 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว676 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว660 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว674 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว672 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว673 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว1879 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1887 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)

[บัญชีรายชื่อ รายใหม่] [บัญชีรายชื่อ รายเก่า] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว645 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ปีการศึกษา 2562

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว650 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1827 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ประจำปี พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1747 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว641 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว648 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว649 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.1/ว644 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว643 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว642 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1802 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือนให้ถูกต้องและครบถ้วน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว633 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงนโยบายและบูรณาการระดับท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว637 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816./ว626 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว618 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว622 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 14

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว617 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว616 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4054-4129 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาโท ภายใต้ชื่อ Australia Awards

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว619 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว609 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 7

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว594 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว595 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว588 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอส่งหนังสือ ?คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว549 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1663 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว593 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดใน Mobile Application DLA Connect

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว591 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 1/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว583 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว584 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว582 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว576 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว580 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว579 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

[อัตราค่าใช้จ่าย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1627 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว581 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว571 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว572 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.9/ว573 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว551 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว571 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640307-64)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว558 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตอบแบบรายงานข้อมูลสถานศึกาาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว569 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ ด้วยระบบ Local MOOC

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว564 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว563 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3788-3863 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว560 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว548 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว550 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว552 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว556 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคราวประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[อบจ.] [อบต.] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว547 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว530 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

[หลักเกณฑ์] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว544 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งดำเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว546 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอส่งรายงานการฝึกอบรม (การให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว539 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

[แบบฟอร์มฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว535 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (โควิด 19) ครั้งที่ 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/3724 , 3725 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[แบบฟอร์มฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว533 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว541 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว527 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว534 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว523 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตอบแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว529 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำชับการจัดทำหนังสือราชการของหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 081.1/ว505 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว528 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3544-3593 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

[เอกสาร file word] [สรุปผลการประชุม]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว40 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว515 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว514 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว465 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว464 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว512 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว496 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว479 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/507 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/507 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว508 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว508 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว503 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว500 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว495 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา (รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว494 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ และกรณีที่เกินอัตรา โดยเก็บข้อมูลแยกเป็นรายปี

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว483 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว506 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว1383 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว21 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)

[บัญชีสรุป] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว480 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว472 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว471 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว473 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว469 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว444 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1342 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบ 2]

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว474 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว552 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว463 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลว 25 ธ.ค.63 ครั้งที่ 1/2564 ลว 29 ม.ค.64 และครั้งที่ 2/2564 ลว 1 มี.ค.64

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว461 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

[บัญชีรายชื่อ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว462 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว460 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว451 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว445 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว454 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564

[บัญชีแนบท้าย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว449 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้ที่ราชพัสดุ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว447 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว442 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว437 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว430 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว440 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว432 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว435 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว436 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว434 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว431 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว416 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1247 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว428 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว429 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว426 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว427 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว413 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว425 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว403 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว417 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว423 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว415 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว390 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว393 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว408 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว410 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว406 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว407 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดเตรียมคำถาม-คำตอบ ตามโครงการพัฒนาระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริหารข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว404 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1190 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว388 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว395 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว389 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว384 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว362 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว349 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว386 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/2938-3013 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว8 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว382 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แบบทะเบียนฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว340 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว374 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว371 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว378 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว372 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว371 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ปรับปรุงการกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว365 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว366 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว367 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว364 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว358 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว363 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว343 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1095 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว341 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว354 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว353 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว352 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว342 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว344 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว348 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว326 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว339 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word] [แบบรายงาน]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว335 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว338 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว336 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว334 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว333 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว332 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว330 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว316 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว328 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว327 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว318 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว303 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว313 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว307 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว310 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว312 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว299 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว297 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว298 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว296 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว294 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว295 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ตรวจสอบข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว285 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว288 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว290 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Award 2021

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว289 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว282 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว279 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 13

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ตรวจสอบข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว245 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว286 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว271 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว278 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว264 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว277 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว275 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว269 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว274 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว256 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว246 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว268 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว785 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรายงานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว263 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว258 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 8

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว248 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว255 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชุมผู้อำนวยกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว251 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว249 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว252 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว229 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว243 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว245 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว244 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยกำกับติดตาม ระดับจังหวัด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว242 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว233 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว231 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว697 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว226 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1724-1769 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว230 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแพลตฟอร์ม Google

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว227 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว223 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว224 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว225 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว221 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว209 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท0808.2/ว210 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1541-1602 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว205 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สรุปขอสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/57 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/1607,1608 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การฝึกอบรม (การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว207 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว208 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.7/ว2001 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.7/ว1999 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แบบสรุปรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว206 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.7/ว2000 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว190 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

เร่งรัดจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว202 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว198 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว203 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว176 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การคัดเลือกทูตเยาวชน Young Ambassador และคณะทำงานเครือข่ายครูผู้ประสานงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว194 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การชี้แจงกณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว197 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว187 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเราชนะ

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว195 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1468-1471 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ในการปฏิบัติงานในการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว173 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว177 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน (พ้นภัย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว178 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว179 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่อวีดิทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ยูทูบ (Youtube) ทางช่อง : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว180 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว170 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว174 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งให้ตรวจสอบและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว181 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว169 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเดิม ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว172 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว163 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/156 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว167 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การติดตามและเร่งรัดก