ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0
รายการหนังสือ
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1423 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1385 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1421 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1408 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว3360 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5824-5899 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/5906 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว5907 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1394 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ส่งประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบช่วยตอบข้อความตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chat bot)

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว21 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1395 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1393 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1390 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1391 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1387 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1383 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1378 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3317 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1379 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1377 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1382 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว1381 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3336 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5699-5742 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1364 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว24 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1344 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1363 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3299 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1352 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1342 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1355 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1354 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1337 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1347 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1338 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)

[เอกสาร]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1343 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1333 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1321 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1329 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1332 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1303 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1330 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1326 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1322 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท.

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1315 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1299 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1298 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนา (ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1324 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1310 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1316 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5418-5493 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5494-5497 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1294 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1309 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1311 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1292 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1294 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1308 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1302 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1307 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1297 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1304 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว51 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล (ประชาบดี) ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1266 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1277 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1265 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (สัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสภาวะวิบัติใหม่ของโรคระบาด)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1260 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1265 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1251 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1262 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1259 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว48 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1241 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1257 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4955-5012 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจข้อมูลภารกิจด้านสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1212 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว1232 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2917 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว1200 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1196 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1236 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1235 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1225 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1217 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1218 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2909 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 11

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1226 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1213 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1242 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว1221 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5229 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4891-4954 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1194 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1229 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1193 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1230 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1214 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5158-5228 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1238 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1191 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1190 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1179 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1153 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9

[เอกสารแนบ 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4745 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว39 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1184 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1154 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้: พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1177 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1183 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4764 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4765 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4763 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4766 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1180 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1167 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1164 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1166 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4553-4623 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4643-4718 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1129 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1163 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1152 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1151 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1147 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เพื่อนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1145 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/4728 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1149 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2565)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1124 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1127 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1136 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1111 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1132 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 และคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1120 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/4729 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 4

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1137 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1122 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1130 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1159 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1112 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญประชุมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1146 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1121 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1135 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1131 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1117 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4383-4458 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1113 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1106 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1107 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1093 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1105 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1092 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1089 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1097 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1094 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1087 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1072 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1081 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1074 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1071 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1038 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1064 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1069 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

[เอกสาร] [เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1058 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1063 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1068 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1062 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1065 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1057 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1046 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว42 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1041 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว30 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1037 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565

[อบจ.] [อบต.] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1043 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว2417 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1033 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว1011 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1032 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งโอนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยผ่านระบบ Teller Payment

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1031 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว988 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด (สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1030 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1429 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2418 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว17 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1006 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1018 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1005 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร (Executive Certificate - Environmental Accounting for Local Government)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1009 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1008 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว998 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (การ์ตูนดรุณคุณธรรม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว989 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว982 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว36 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว978 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว926 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3685-3760 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว975 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว915 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว914 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว913 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว961 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/92 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 - 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว940 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว960 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อการสอนในหลักสูตร (อุ่นใจไซเบอร์) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว964 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว31 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว17 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว959 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว954 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หารือการพิจารณาโทษวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว937 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แบบสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลวงโยธวาทิตของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว941 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว889 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายการดำเนินการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว902 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว861 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการหมุนเวียน (พันธุกรรมสร้างชีวิต)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว881 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว873 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว870 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว872 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว885 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว851 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว867 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว869 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว868 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3241-3316 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว853 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว850 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว889 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว835 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว834 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว768 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว767 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 24

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว832 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจนโยบายและการปฏิบัติด้านอนามัยโรงเรียนทั่วโลก (G-SHPPS)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว831 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3123-3198 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว815 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าได้มีการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/81 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายงานข้อมูลสถิติและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กเล็กในสถานศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว818 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว811 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว816 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว791 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว813 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1933 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว789 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และการให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว788 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว793 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว787 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว30 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แจ้งว่า ย้ายที่ทำการหน่วยงานแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/80 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 (ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว781 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว770 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว778 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว766 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว752 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว766 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ (การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว762 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 และกลุ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/765 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/769 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว763 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว753 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว761 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว748 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว756 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว757 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว749 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว729 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว750 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว744 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประเด็นการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นทำผลงานให้ฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว716 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว735 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว731 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว734 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว719 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1762 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว732 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว736 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว41 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว24 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว722 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว723 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1763 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว38 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว714 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว713 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว715 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว710 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว908 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว705 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เทศบาลที่ส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว693 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว696 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 8

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว666 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว695 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว665 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว692 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว691 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว690 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว683 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว684 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว671 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว670 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว672 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว673 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว678 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว677 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว669 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว658 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1631 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ (บอกดิน 3)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว656 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/657 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว659 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว645 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว660 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว649 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศไทย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว648 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว640 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว621 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ (นวัตกรรมพร้อมใช้ในการจัดการขยะ ขยายผล ตาลเดี่ยวโมเดล เพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้น)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว610 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือสำรวจปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว620 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว613 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว609 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว604 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว31 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ สถานที่ตั้ง (On site) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว608 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การตอบแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว605 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว615 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ของ อปท.ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and TransparencyAssessment System:ITAS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว607 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว603 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย) ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว599 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1429 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว590 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว593 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว591 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว588 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว586 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว28 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2-3 และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/2279-2354 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว576 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว532 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว10 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว572 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว569 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว524 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว526 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว525 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว558 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว567 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว560 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว554 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local law School for junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว552 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว559 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว531 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว544 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว539 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว545 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1265 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว549 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานในองค์กรคนหูหนวกใน จ.สระบุรี ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/250 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว540 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (ฉบับปรับปรุง)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว538 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว476 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว537 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด้วยระบบออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว534 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดสอบวันที่ 1 มีนาคม 2565 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2564 กำหนดสอบวันที่16มีนาคม 2565 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว518 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ที่มีระดับชั้นคลาดเคลื่อน และแนวทางการดำเนินงานกรณีนักเรียนระดับชั้นคลาดเคลื่อน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว519 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว517 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว516 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1239 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร (การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนการยุทธศาสตร์ชาติสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว461 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ประเทศไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว510 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

[บัญชีแนบท้าย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว499 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว502 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว497 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว504 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว490 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศการขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว24 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว498 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1929-1970 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน-30 กันยายน 2564)

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.3/ว484 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand Online 2021/22

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว491 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว487 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว486 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว460 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งแนวทางปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว472 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว481 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว475 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1844-1876 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว462 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว427 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว426 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/457 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว432 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว438 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 4

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว458 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว437 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าได้มีการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/45 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/1720 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว11 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว423 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว416 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว449 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว435 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว434 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว439 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว425 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอส่งการประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว385 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญรับชมรายการ TIP TV

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว436 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กรมการขนส่งทางรางขอแจ้งสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางราง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/42 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว421 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว411 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว415 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว8 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว407 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว405 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว410 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

จังหวัดลำพูนแจ้งว่าได้กำหนดย้ายที่ทำการศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/37 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว402 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว408 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจความประสงค์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว401 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว398 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว399 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] [เอกสาร word สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [เอกสาร word สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว395 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ ๒

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว392 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว389 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว384 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว391 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การสร้าง QR Code ผ่านระบบอินทราเน็ต สถ.

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว10 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว379 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว378 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว374 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form เพื่อสำรวจความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความต้องการองค์ความรู้ และคู่มือ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหามลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว373 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว376 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขออนุมัติเลื่อนการอบรมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว375 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว334 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว361 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว345 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว367 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640304-64)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว355 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว365 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ให้บุคลากรที่มีความสนใจ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว362 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) ระยะที่ 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว359 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว352 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว351 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว348 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว344 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว347 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency :NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว340 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทดแทนอัตราที่ว่างลง

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว338 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว339 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอแจ้งการแก้ไขหนังสือ ที่ มท 0816.4/ว281 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว329 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว328 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว327 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว325 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เหมือนจริง (Virtual Community Learning Space) เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล สำหรับศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว283 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การอบรมสัมมนายุทธศาสตร์การศึกษาชาติ สู่การจัดการศึกษาท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นฝ่ายประจำ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว282 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว323 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว322 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว304 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว319 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว312 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว308 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว303 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว302 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว306 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูล การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว279 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว289 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว226 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว262 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว259 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว280 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว258 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว281 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว10 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว260 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว275 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว244 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว243 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว241 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว240 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว239 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว242 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว234 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว238 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว245 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1051-1122 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว221 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว231 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว229 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2)

[เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว233 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/856-931 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/947-1008 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว549 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว218 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว220 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว219 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว169 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว211 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว210 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว193 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/676-751 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว201 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว195 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว173 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว196 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว192 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว181 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว163 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว168 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว171 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว183 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/618-621 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว182 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว172 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว176 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว166 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว10 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว167 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว103 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว161 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว164 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว157 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว160 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว150 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว139 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว128 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว156 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว144 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว135 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว147 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว142 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว343 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว143 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/481 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว136 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว148 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว155 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว154 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว149 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว134 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว133 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว131 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว132 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว110 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว130 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว127 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว117 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว120 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว94 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว108 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว88 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว116 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว119 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว112 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว96 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว102 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว93 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว95 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว97 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว98 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว87 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว89 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว74 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว81 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว83 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว82 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว75 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว78 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว80 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว79 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว64 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว62 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือรณรงค์ (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว58 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว57 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว63 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว56 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว3 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว51 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ worf]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว59 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว54 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ส่งหนังสือราชการทางไปรษณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/7 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว55 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว49 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว32 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว50 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ/ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว42 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว40 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว47 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว38 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว39 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/68-140 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง (วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว20 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว08 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว02 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3180 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3168 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว1 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3177 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3181 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเรื่องข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงปีใหม่ 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3176 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว 7587 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3167 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3170 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3162 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศรายชื่อพนักงานสวนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว204 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว150 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3152 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว3165 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3147 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22393, 22394 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3166 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22393 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3153 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3159 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3158 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22124-22199 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22287 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22200-22275 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22288-22363 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3160 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว46 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ชุดที่ 9

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว3154 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว45 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3156 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3124 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3139 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว7509 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3137 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3138 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3143 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาของ อปท.

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3136 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)_1] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3131 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3126 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3128 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถ. มท. ประเทศไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3127 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศ ก.ท. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word] [เอกสารไฟล์ word] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว180 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3113 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3112 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว3056 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3110 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

เลื่อนกำหนดการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3115 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3114 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การแอบอ้างเรียกผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว198 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3034 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3071 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2748 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว3060 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว179 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

โครงการ (เทียนชนวน)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3064 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3061 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แก้ไขคำผิด การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3052 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3051 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3043 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน (ครู) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว45 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3048 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมาตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3050 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3001 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว145 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3030 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3016 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3042 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3031 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว178 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3021 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3013 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการด้านพัสดุ เปลี่ยนเป็น ระบบ Facebook Live เพจ (ท้องถิ่นไทย)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3020 , หนังสือลงวันที่ : 18/05/2565
เผยแพร่เมื่อ : 18/05/2565