ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0
รายการหนังสือ
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4005 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว4034 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว4021 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว4033 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4029 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4030 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4036 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

[สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว124 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4027 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว4019 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว4020 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3943 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/18472 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3993 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว4009 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว4006 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[ตารางคำวินิจฉัย ฯ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8951 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

[แบบรายงาน (Excel)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว3946 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว8001 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3991 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3959 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3987 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3986 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3944 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3949 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3969 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว9016 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3977 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว8918 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3935 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3952 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3848 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3849 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3847 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3934 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3927 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3931 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3929 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3930 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3920 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3917 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3926 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/18121-18199 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/18178-18253 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3905 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กปต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.1/ว3893 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8729 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3903 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3911 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3894 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3879 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3899 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3901 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3890 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3863 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3882 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3877 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การทำกิจการนอกเขตเทศบาล

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว3806 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว3807 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด)

[รายละเอียด] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3881 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3860 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3862 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3857 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3859 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3864 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3858 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3844 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3861 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3856 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3846 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3845 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3841 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3840 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3832 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8714 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8713 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3836 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3837 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

[แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (word)] [หนูน้อยปลูกผักสวนครัว] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3831 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3818 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3816 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3821 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3822 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะ และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว8722 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3824 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8680 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3770 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

[แบบรายงาน 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3769 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3787 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บรรจุภาค/เขตอื่น)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3772 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3768 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3752 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

[ยืนยันยอดเงินฝากคลัง] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3761 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ (การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3759 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3760 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว17242 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3750 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17141-17144 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17136-17140 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3734 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3730 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4439 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว3731 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3728 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีที่หน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3729 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าประปา)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3712 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้บริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศเชิงพื้นที่

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [บัญชีแนบท้าย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3683 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [ใบแจ้งการขอโอนขายบิล อบจ.] [ใบแจ้งการขอโอนขายบิล อบต.]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3703 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว162 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3688 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3704 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3695 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3664 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3689 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3690 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3668 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3666 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3696 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3667 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 18-20

[รายชื่อรุ่นที่ 12,18-20 (Excel)] [เอกสารแนบ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3702 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3593 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3687 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เร่งรัดการรายงานพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3670 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3652 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปข้อมูลผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3679 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการโรงเรียนพอเพียง (ปลูกผักรักษ์โลก)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เอกสาร word)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (เอกสาร word)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3677 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3678 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3653 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3639 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้กิจกรรม (สาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้ 2566)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3646 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3612 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3608 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3634 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3610 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3631 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3617 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3630 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3605 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3607 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3606 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3613 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3623 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3622 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน :สน.กบท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3596 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมหารือการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3595 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 13-17

[แบบคำขอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3597 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตจังหวัด กรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3591 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3592 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Rural Development

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3515 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3580 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16749-16824 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3540 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16668-16731 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16568-16633 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1634-16637 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1634-16637 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3563 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและยืนยันข้อมูล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2430 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

[เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3561 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.3/ว3560 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3544 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3528 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16202-16277 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3555 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ในสาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3550 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 12,18-20

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3541 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3503 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

(ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3551 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3547 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3543 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3542 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3536 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 6

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3537 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3535 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3530 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว3529 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16278-16350 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3513 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3477 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว3470 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3468 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3514 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3498 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม (ตำบลร่มเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว8150 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3512 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว109 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3472 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3489 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ทุนศึกษาหลักสูตร Sustainable Urban Planning and Urban Transportation Development

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3480 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ปิดระบบสารสนเทศฯ เพื่อประมวลและปรับปรุงข้อมูล สำหรับเตรียมการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก และปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลและเพิ่มความเสถียรให้แก่ระบบฯ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3473 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3481 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15936-16011 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3478 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3465 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว3452 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3471 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3466 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว3439 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3467 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ? ๒๕๗๐

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3458 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3446 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง)

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3456 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกเฉยใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3451 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3447 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว47 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 9-11

[แบบคำขอกำหนดสิทธิ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3454 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในระยะที่ 1 ผลการประเมิน SAR และในระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว3455 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3445 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานข้อมูลผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3444 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิการ ด้อยโอกาส และการพัฒนาครู และสถานศึกษา ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3453 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3443 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3436 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3432 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3438 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว8018 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3435 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว8021 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3437 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3419 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15635-15705 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3434 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15824,15825 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้แจ้งสำนักงานแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/307 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15751-15823 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3433 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ตรวจสอบและรับรองข้อมูลประวัติรับราชการพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว142 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3422 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลากรและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3392 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียนมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.4/ว3379 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3362 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขยายเวลาสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3396 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3418 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3395 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว42 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.กบท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว31 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3394 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3393 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3387 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3388 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3376 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3384 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย (word)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3383 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3368 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3380 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3377 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว73 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มท 0815.3/ว76)

[คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว76 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3354 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เร่งรัดการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3334 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว3365 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3357 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3328 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3349 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ตารางรายงานผล] [ข้อเสนอแนะแนวทาง] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3358 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3359 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว7849 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15518 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ (การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3355 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว3350 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3317 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3351 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3333 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3313 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3307 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3326 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3327 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3322 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.6/ว3298 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 13-17

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว15463 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3299 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจความประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำรายวิชาการเรียนรู้ผ่านระบบ Local MOOC เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว3306 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3318 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอส่งสื่อ (เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี) การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3319 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

[บัญชีรายละเอียด (รายเก่า)] [บัญชีรายละเอียด (รายใหม่)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3295 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3285 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3284 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3315 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3297 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3296 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3292 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3268 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ ฯ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7810 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3279 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (word)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7652 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3278 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3276 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3275 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบGPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

[บัญชีรายชื่อแนบท้าย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3270 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน :สน.กบท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 10

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 5

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข) แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3251 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3250 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3254 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3264 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง (การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3263 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว3245 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว3243 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3247 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว3237 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว3246 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565

[แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต.] [เอกสาร word] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ.] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต. เงินล้น]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3231 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการอุทิศที่ดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3234 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3230 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว7523 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3221 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3216 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/293 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6

[แบบคำขอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3223 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3217 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1

[สิ่งที่ส่งมาด้วย (Excel)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/14919-14994 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว7509 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว7565 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว139 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบรายงานที่กำหนด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3190 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว3212 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3210 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3209 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การไว้อาลัยจากเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3191 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3208 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3207 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3198 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3189 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3192 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงหมาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3186 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3188 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3187 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3181 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการอุทิศที่ดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3162 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3148 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3149 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3147 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว7426 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3163 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/14722-14797 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3159 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3127 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3152 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3134 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว40 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว96 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3129 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7302 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7303 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว132 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3126 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว7289 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว7262 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3130 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/14404 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3128 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3118 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/14417 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3117 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3113 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3111 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3101,14419 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3112 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3082 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3085 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3086 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3092 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3089 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7181 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3090 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3073 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3068 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3067 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7137 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว3069 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว7124 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3072 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว95 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว7167 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว7209 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3070 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3071 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/279 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3028 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3027 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3029 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3058 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว38 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3030 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2980 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3035 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3025 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3019 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2977 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3009 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3011 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว2975 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2992 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3007 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2984 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2988 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2983 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว2967 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2966 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2979 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2978 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว2974 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2970 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2969 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2976 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2953 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[เรียกรายงานตัวในเขต รอบ 7]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2958 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.4/ว6928 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2941 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2952 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2932 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2947 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2945 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2946 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2909 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศในระบบ DLA Waste โดยใช้ข้อมูลจาก ThaiQM และการบันทึกข้อมูลขยะเปียกในระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2930 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2922 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2869 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[เรียกรายงานตัวในเขต]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2912 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2910 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

[สรุปผลการประชุมฯ (word)]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว91 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การอบรม เรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว2929 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.05) สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2895 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว6899 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว6899 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว6899 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

[QR Code]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2902 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2903 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอหารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2897 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว6907 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13451-13503 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2874 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2884 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2896 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งวดที่2) ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13360-13435 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์เรื่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2887 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงเดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว37 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2881 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2880 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2883 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2882 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2877 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2876 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13279-13308 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2871 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2872 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2868 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2862 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2870 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดนิทรรศการนานาชาติ (การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนายั่งยืนกระทรวงมหาดไทย) ในงาน Sustainability Expo 2022

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2835 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2867 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19))

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2857 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกการใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2828 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2860 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2859 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา (ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2858 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2850 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2852 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ (กฎหมายทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ประชนชนได้อะไร)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2818 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว2847 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2808 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2833 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2834 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2834 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2826 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2809 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว2811 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2829 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2827 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12642 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว2798 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2810 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2812 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12506-12539 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.กบท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว12652 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้าง ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2800 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2801 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2799 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2791 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว113 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2767 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2789 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2790 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา ฯ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2785 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2784 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเจตนารมณ์ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/2761 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเจตนารมณ์ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/2783 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2741 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2740 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12548-12557 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ในช่วงงบประมาณ 2566-2570

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2768 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2775 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2732 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2766 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 14

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2762 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 - 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2760 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 15

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2763 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6571 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2722 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว2737 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2731 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2730 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว85 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขี้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว119 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินการส่งเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2719 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2715 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2705 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว141 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว140 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2692 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12219-12293,12294 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/248 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดแสดงนิทรรศการในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2687 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2691 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว108 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง และพัทลุง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2689 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2677 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2683 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2628 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้างสาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2671 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2670 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และงานเสวนาวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2667 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2674 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แจ้งที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/243 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12136-12153 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/12154-12170 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2661 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6311 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

[บัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว6303 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2657 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการจัดงานการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2645 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ภาษาไทย)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (คณิตศาสตร์)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2640 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [บัญชีแนบท้าย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2643 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดทำหนังสือ (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2642 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว2654 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

​โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2629 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2646 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 - 11 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2644 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/237 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[บัญชีรอบ6 (ในภาคเขต)]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เสนอคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2582 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนประจำปี ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี (มฝ.1)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2614 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2631 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2633 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 15

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2630 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว2627 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

[เอกสาร word (สรุปผลการประชุม)]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว80 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2624 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว6086 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2625 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ในระบบ ปพ.3 ออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2626 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว127 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว125,ว126 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งที่อยู่กลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/234 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2606 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2586 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2573 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2607 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2609 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

[สิ่งที่ส่งมาด้วย (word)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2603 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 4 - 5

[รายชื่อรุ่นที่ 5] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2610 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2608 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว6165 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน แม่ครัว และผู้รับจ้างทำอาหารแก่สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2597 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2601 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2598 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2599 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2593 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุม (การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2592 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2587 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวระบบฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thai Green Directory)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2591 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2584 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2569 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2567 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

[เทศบาล,อบต. มิ.ย.] [อบจ. ก.ค.] [เทศบาล,อบต. ก.ค.] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2565 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2579 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2574 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2571 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2568 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่อบรม ครั้งที่ 5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว2550 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2557 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2556 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว5916 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2553 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษย์ชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2560 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาใสช่วง 5 ปีที่ ๒ (พ.ศ. 2566-2572) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2558 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2559 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (KIDs Dee ประจำปี 2565)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2552 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ ทต. และอบต. ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลผู้เบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและแบบรายงานข้อมูลผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2539 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว2533 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2538 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2546 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2530 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2541 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2540 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งกำหนดการย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังอาคารใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/230 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2527 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2517 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2483 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2523 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2510 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2526 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2505 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2522 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.1/ว2502 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2516 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2511 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว2506 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว2508 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2504 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2507 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว2462 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2495 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2499 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2489 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2501 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2496 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10647-10719 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10577-10646 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2491 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2490 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2458 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2459 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2417 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2472 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2465 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว2464 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดให้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว2461 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2454 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2453 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2467 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2470 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 ? 2570

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว2455 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2446 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2460 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2463 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2452 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2449 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว97 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2445 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2444 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2441 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว2419 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว2436 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2434 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2431 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[บัญชีรายชื่อ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2426 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2428 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2528 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอแจ้งหมายเลข

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/222 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว2427 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว2423 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว116 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว5605 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2414 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2410 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2395 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)

[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว2399 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2403 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2402 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2396 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว2398 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2394 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2382 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว30 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2391 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2381 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2380 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2388 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว106 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2336 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2349 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว2358 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว88 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2344 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2359 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ (รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2341 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2337 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2375 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว5621 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2376 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว2390 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2385 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2387 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2351 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2353 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2346 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2364 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ (ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2354 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2374 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2340 , หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565
เผยแพร่เมื่อ : 06/12/2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร (การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้) สำหรับเด็กปฐมวัย

[เอกสาร