ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0
รายการหนังสือ
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2167 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/2167 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2177 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2171 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2157 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2153 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2156 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2152 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

[สรุปผลฯ ก.จ.] [สรุปผลฯ ก.ท.] [สรุปผลฯ ก.อบต.]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2150 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2129 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2115 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2114 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4476 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4475 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2124 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2123 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2112 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7017 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7016 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7015 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7020 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7019 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/7018 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2113 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2111 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/180 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2110 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2084 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2106 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2104 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2105 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2093 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2102 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2086 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2061 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2094 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566

[คู่มือฯ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2076 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2055 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2085 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 2

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2048 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6858-6887 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว9076 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว2065 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว2064 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2059 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2046 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2026 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 ไปรวมกับรุ่นที่ 5

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2045 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2567 และขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (HUB 1)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2034 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2035 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2033 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2007 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 6

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2003 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ.

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2014 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2015 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2012 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2002 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2005 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดทำข้อมูลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พร้อมสถิติการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1985 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 ITF World Camp

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1988 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1986 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1978 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6616-6688 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1979 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปการประชุมหารือการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1961 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว4078 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1971 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 6

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1969 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1970 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1965 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานข้อมูลคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ฯ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1967 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เร่งรัดการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1968 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มทอ0810.6/ว4076 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1957 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1958 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1949 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1951 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง [แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว1952 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1950 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1910 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1944 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1946 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1928 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1934 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1901 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6419-6494 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1919 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดกิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Finding MEMO Camp

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1920 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1909 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1909 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1893 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/171 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 31

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1925-1926 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1918 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566

[เทศบาล, อบต.] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1898 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดติดตามให้ อปท. ดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1878 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1907 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1888 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1883 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 5

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1882 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1881 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/166 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1880 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1862 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1865 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 37, 39 และ 40

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1866 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1864 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1863 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1860 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1857 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1859 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1842 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[การศึกษาขั้นพื้นฐาน] [ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1853 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1856 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1849 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1845 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1850 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ฉบับเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1844 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1841 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

[info] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3704 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3702 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1827 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กปต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.1/ว1811 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1825 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1826 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1828 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว1823 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1771 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว87 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1705 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/5938-5939 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอนมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1804 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอแจ้งเลขที่บัญชีโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1792 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1778 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1703 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการขั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1777 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1768 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1769 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1776 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1767 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1718 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชมดนตรีระดับโลก การแสดงวัฒนธรรม และฟังการบรรยายโลกจิตใจในงาน Culture Concert

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1741 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1755 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5889 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1756 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5782-5853 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5706-5781 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1752 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามการตอบแบบฟอร์มการสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1740 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1724 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1692 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1742 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1734 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว1739 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1719 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

[เทศบาล, อบต.] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1720 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5620-5623 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

[ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1716 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3321 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อประกาศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1704 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1713 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/149 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1702 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3360 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1706 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1707 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1694 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1693 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1690 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1691 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1639 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับสู่สภาวะปกติ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1681 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1680 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1689 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1688 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว54 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 36

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1685 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1627 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1669 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1668 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสี โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1675 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1668 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1658 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามแผนการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ไข้สูง 6 จังหวัด (จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1664 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1662 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามบัญชีแนบท้าย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1648 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พศ. 2566

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว1641 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1640 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1623 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1632 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1622 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 37

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1631 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[บัญชีรายชื่อ อปท. ในสังกัด รุ่นที่ 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1629 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1630 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1615 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานผลการดำเนินการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1628 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1626 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1625 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1614 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1613 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3066 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1597 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1607 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1611 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1581 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1558 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1600 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1591 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว1601 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สำรวจทางม้าลาย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1598 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1590 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1599 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

[รายละเอียดโครงการฯ] [โปสเตอร์ฯ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1594 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1592 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1587 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว1573 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว1583 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3037 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1584 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมซักซ้อมแนวทางการทวนสอบการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2 และแนวทางการซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1527 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1564 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1543 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1563 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว48 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 35

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1549 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5134-5209 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1547 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฤดูร้อนและปิดภาคเรียน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1542 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โรงเรียนนำร่องตามโครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1536 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1532 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1525 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว30 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2741 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1531 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีก่าร การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1526 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4985-5027 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1503 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1511 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1506 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1502 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1501 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภูมิภาค

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1500 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในราชกิจจานุเบกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1496 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1494 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ฯ)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว1495 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว28 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1479 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1486 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1485 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1480 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1483 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Forms เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1471 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2605 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1470 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1469 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1468 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1478 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1482 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว47 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1446 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1390 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ใน Mobile Application DLA Connect

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว1447 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1377 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว65 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว1428 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4686 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4690-4736 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4594-4669 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1383 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1382 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1378 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1425 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1381 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1380 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1776 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1277 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว2412 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1364 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1370 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1331 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/117 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1336 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว45 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1324 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว11 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1317 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1333 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1319 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้

[เอกสารแนบ]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1323 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4173-4237 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4370-4419 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4240-4315 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4238,4239 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/4369 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1305 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.5/ว1315 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1314 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1292 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1312 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1279 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1299 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1302 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1300 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1280 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1298 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/4148 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1291 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1275 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1278 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1276 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1269 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1252 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1227 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1265 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1256 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1268 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1259 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1238 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท0820.3/ว1251 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

[รุ่น 2] [รุ่น 3] [รุ่น 4]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1241 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว1249 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งสถานที่ทำการใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/110 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1234 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1242 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1233 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว 1199 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1208 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1224 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป] [บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1219 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว43 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2178 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1199 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1217 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1214 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว1214 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1176 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1197 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1203 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1204 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1201 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1202 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1200 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1128 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1192 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว 1128 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1194 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/107 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1193 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1177 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1170 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1185 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 "การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในคนไทย" และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1178 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1183 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1179 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว1091 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1167 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1164 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1163 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1161 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว1148 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1162 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1145 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3693-3768 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1124 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1139 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1133 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1123 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1119 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3649 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3648 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3647 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว51 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3646 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3645 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3644 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3643 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/3642 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : ,m 0815.4/;51 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1125 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1127 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว1126 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1120 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1086 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1101 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1098 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1097 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

[อบต.] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1095 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1081 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1057 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1867 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1070 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1080 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1075 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1076 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 6 - 10

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1069 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารแนบ]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1062 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1051 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว36 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1059 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1050 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว 1052 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/96 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1048 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1039 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว988 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1047 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1027 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว1030 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1012 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1013 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1011 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1025 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1024 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1023 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1022 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1021 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1016 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนการประเมินผลงานของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการให้ข้าราชการได้รับเงินพิเศษต่าง ๆ สำหรับข้าราชการผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1005 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1002 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว20 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว994 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว998 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว972 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว978 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า

[เทศบาล] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว982 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว964 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว914 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว971 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 3

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว954 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการฯ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/3076-3151 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว955 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท0819.3/ว947 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/3039 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ติดตามการตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว949 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว943 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ติดตามการตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว959 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว 921 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว915 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1532 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว879 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว916 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว905 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 20

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว911 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1511 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว892 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว908 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว890 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว904 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.5/ว1492 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/2858-2931 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 32

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว887 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว875 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว886 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา (ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2820 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1437 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1438 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1394 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว873 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว881 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว858 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว864 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว874 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ "คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว872 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว865 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว863 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว844 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การให้ความรู้ด้านการศึกษาท้องถิ่น แก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว854 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/75 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว853 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว834 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว832 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว833 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว830 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว805 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดกำกับ ดูแล และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว831 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 - 20

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว828 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว809 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว810 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว806 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว815 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว820 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว821 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว811 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว801 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว816 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมืออำนวยการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว802 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว808 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว807 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว789 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับรองข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว788 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามหลักฐานการคืนเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว793 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1219 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว720 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM2.5

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว787 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว777 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว782 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว763 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว766 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว771 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว765 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1241 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว762 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว743 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.5/ว739 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ระบบ

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/2472 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566

[แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต 1.66] [เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว721 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว731 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ระบบ

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/2471 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว745 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566

[แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต 1.66] [เอกสาร file word]

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว721 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอให้กำกับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ในสถานดูแลเด็กเล็กในกำกับ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบติดตาม 1] [แบบติดตาม 2-3] [file เอกสาร Word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว706 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว732 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816/ว719 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว704 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว704 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว717 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว680 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

[องค์ประกอบที่ 3 มหัศจรรย์1000วันพลัส] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว707 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว31 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว708 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว681 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้ขอรับการประเมินรายบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว2214 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว695 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว698 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว693 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่เรียกไปเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.5/ว566 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวปรับปรุงเปลี่ยนชื่อกรม จึงขอความร่วมมิอในการแสดงความคิดเห็นฯ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/63 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว675 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1062 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว612 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566

[แบบฟอร์มใบสมัคร] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว679 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว613 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว674 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว617 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

[บัญชีค่าตอบแทน]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว599 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว614 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว591 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม (รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย) ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แนวทางการบูรณาการ] [กิจกรรมส่งคลิป รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว610 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว583 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว594 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว593 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามนักเรียนยากจน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว573 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว577 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามนักเรียนยากจน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : null , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว568 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว542 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1969-2044 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1969-2044 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว564 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว558 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว529 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว525 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว525 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว540 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว547 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว495 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว817 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว520 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว511 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว511 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว514 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว497 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว487 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1740 - 1743 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว485 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว468 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

[รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว481 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว429 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว477 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/1721 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว476 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1705-1719 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว472 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1665-1686 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว473 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1665-1686 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2010 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว461 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว756 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว431 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว467 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว464 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว430 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว425 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว433 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว437 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว428 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว432 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว416 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว422 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว406 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว415 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว736 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว393 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว325 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว414 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว365 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว401 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว390 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว385 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว355 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว397 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว359 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว384 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว367 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว372 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว317 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว340 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว383 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว370 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว369 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว368 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว321 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว348 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว322 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว364 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/32 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว324 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว338 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว339 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว320 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว337 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว278 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว318 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว306 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว328 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว310 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขยายเวลาการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ อปท. ที่ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว300 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขยายเวลาการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว299 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว302 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว298 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว304 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว303 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว290 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว257 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว272 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว285 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว266 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1153-1217 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว280 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว276 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว271 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว281 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1041-1116 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว 262 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ?ปลูกผักรักษ์โลก?

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว267 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว261 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว 262 และ มท 0804.6/928 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/967-1038 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว238 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว245 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/941-944 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว240 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว212 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว213 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว235 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว171 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว228 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว168 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว223 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว205 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

[บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว217 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว218 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว209 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว210 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว211 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การรายงานข้อมูลขยะเปียก (ชุมชนเมือง) ในระบบสารสนเทศฯ

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/207 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว294 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว170 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11-15

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว202 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว198 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว360 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว191 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

[แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต.] [เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว178 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว189 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/741-791 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว157 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว153 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว176 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว147 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ติดตามการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา และแจ้งการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาย้อนหลัง

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว167 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันย้อนหลังให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันตามแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว156 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว146 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การดำเนินงานในการจัดประชุมคณะทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนศาสนาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว148 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว145 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

การจัดส่งข้อมูลการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชน

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว138 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว137 , หนังสือลงวันที่ : 29/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 30/05/2566