ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

​1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
​2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายในการต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชนอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และนำไป ต่อยอดจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน (โครงการ To be number one) และให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมแนะนำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อสนองพระราชปณิธานของของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ให้บังเกิดผลดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 

แชร์ :

Comments are closed.