ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ข่าวทั่วไป
0

ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก รพ.สต.บ้านโนนเรือ

           นายณรงค์  ภูน้ำไสย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มอบเงินทำบุญประทายน้ำเปลือกแก่ รพ.สต.บ้านโนนเรือ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องทันตกรรมของ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

ข่าวทั่วไป
0

ปลัดเทศบาลรดน้ำขอพรนายอำเภอพรรณานิคม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายอำเภอพรรรณานิคม

ข่าวทั่วไป
0

มอบเงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจ

วันที่  22  เมษายน  2564  นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อมอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ มอบเงินฌาปนกิจศพครอบครับ  อปพร.ที่เสียชีวิต ณ บ้านหนองเม็ก  ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ


ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ -> คลิกอ่าน..


โครงการพัฒนาท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้า OTOP โดยการก่อสร้างอาคารสินค้า OTOP -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ห้องประชุมกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ห้องคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันบ้านนาสาวนาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..<<อ่านต่อทั้งหมด>>

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการหนังสือ
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว989 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว990 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว991 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2762 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว985 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564


<<อ่านต่อทั้งหมด>>