ชื่อ - นามสกุล :นางประกายวรรณ งันปัญญา
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :