[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หนังสือราชการ

หน่วยงานราชการแบบสำรวจความคิดเห็น

   ท่านคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยมาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 16/ก.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
102 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
89 คน
สถิติเดือนนี้
319 คน
สถิติปีนี้
30808 คน
สถิติทั้งหมด
169609 คน
IP ของท่านคือ 3.236.159.130
(Show/hide IP)

  
อำนาจหน้าที่เทศบาล  
 

อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
     (1.1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     (1.2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
     (1.3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (1.4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     (1.5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     (1.6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
     (1.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     (1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (1.9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)       พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศตำบลอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
     (2.1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
     (2.2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
     (2.3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
     (2.4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
     (2.5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
     (2.6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     (2.7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (2.8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
     (2.9) เทศพาณิชย์
3. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2  การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง ดังนี้
     (3.1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     (3.2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
     (3.3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     (3.4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
     (3.5) การสาธารณูปการ
     (3.6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
     (3.7) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
     (3.8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     (3.9) การจัดการศึกษา
     (3.10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     (3.11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (3.12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     (3.13) การให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     (3.14) การส่งเสริมการกีฬา
     (3.15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     (3.16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการในการพัฒนาท้องถิ่น
     (3.17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     (3.18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
     (3.19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     (3.20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
     (3.21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     (3.22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
     (3.23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
          และสาธารณสถานอื่น ๆ
     (3.24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
          และสิ่งแวดล้อม
     (3.25) การผังเมือง
     (3.26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     (3.27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     (3.28) การควบคุมอาคาร
     (3.29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (3.30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
          ในชีวิตและทรัพย์สิน
     (3.30) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
 
                   ทั้งนี้ การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด